Wypadek w firmowym aucie

Duże natężenie ruchu, szybkie tempo jazdy oraz niedogodności związane ze stanem infrastruktury drogowej sprawiają, że wypadki drogowe zdarzają się codziennie. W przypadku, gdy wypadek ten dotyczy osoby podróżującej służbowym samochodem często nie jest jasne, kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność. Należy tu rozpatrywać dwie sytuacje. W pierwszej z nich pracownik jest winny spowodowania wypadków. Obowiązują tu wówczas regulacje wynikające z przepisów kodeksu cywilnego. Pracownik odpowiada za wypadek i koszty z nim związane wówczas, gdy udowodnione zostało, że wypadek wyniknął z jego winy. W przypadku natomiast drugiej sytuacji, gdy szkoda na mieniu pracodawcy powstała z przyczyn niezależnych od pracownika, więc nie można przypisać mu winy, nie ponosi on odpowiedzialności materialnej wobec pracodawcy. Pracodawca nie może wówczas ubiegać się o odszkodowanie od pracownika. Jeżeli jednak szkoda jest wynikiem działania pracownika pracodawca zgodnie z przepisami prawa może od niego żądać pokrycia wszystkich strat spowodowanych przez wypadek służbowym pojazdem. Warto pamiętać tu o tym, że straty te dotyczą zarówno bezpośrednich strat wynikających przykładowo z konieczności naprawy pojazdu, jak i strat wynikających z utraconych przez firmę zysków. Oznacza to, że pracodawca ubiegać się może o zwrot zysków, które uzyskałby w danym okresie czasu, jeżeli samochód służbowy nie uległby wypadkowi. W rzeczywistości rozwiązanie takiej sytuacji będzie się różnić w zależności od konkretnego zdarzenia.

Dalej

Podstawowy środek transportu drogowego

Każdy rodzaj transportu wymaga odpowiedniego dla danej gałęzi środka transportu. W przypadku transportu drogowego podstawową jednostką są samochody. Środki transportu drogowego dzieli się na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza z nich to te pojazdy, które przeznaczone są do przewożenia ładunków, a druga to pojazdy, które dostosowane są do przewozu osób, a więc pasażerów. Warto jednak zauważyć, że bardzo często obie te funkcje wykonywane są przez dany pojazd jednocześnie lub pojazd może zostać łatwo przekształcony z pojazdu pasażerskiego w samochód do przewozu innych ładunków. W zależności od tego, jaka ilość osób przemieszcza się pojazdem jednocześnie pojazdy przystosowane do przewozu osób dzieli się na środki indywidualne oraz środki transportu zbiorowego. Zbiorowy transport drogowy obejmuje środki takie jak autobusy, mikrobusy, trolejbusy oraz autokary. Transport indywidualny to przede wszystkim samochody osobowe, ale również i motocykle oraz rowery. Wykorzystanie transportu zbiorowego, szczególnie na terenie dużych miast, pozwala na ograniczenie ruchu ulicznego, a także emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Transport zbiorowy traci jednak na swojej popularności wraz ze zwiększeniem się dostępności indywidualnych środków transportów. Obecnie trudno jest znaleźć gospodarstwo domowe, które nie posiadałoby przynajmniej jednego samochodu, a większość rodzić posiada pojazdów kilka. To sprawia, że środki transportu drogowego nie są wykorzystywane maksymalnie, a ruch na drogach zwiększa się.

Dalej

O procesie transportowym

Transport jest ciągiem skoordynowanych działań, dzięki którym przemieszczanie różnego rodzaju towarów oraz ludzi jest możliwe. Istnieje możliwość wykorzystania bardzo wielu środków transportu, a w zależności od potrzeb różne rozwiązania mogą okazać się tu najbardziej odpowiednie. Transport w gospodarce wpływa na wszystkie jej pozostałe gałęzie. To dzięki niemu możliwy jest ich rozwój. Transport jest warunkiem koniecznym do funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych. Żadna produkcja na skalę masową nie jest możliwa bez odpowiednio dostosowanych i wydajnych procesów transportowych. Opisując transport najprościej jest podzielić go ze względu na rodzaj środków transportu, jakie są w nim wykorzystywane. Jego gałęzie to transport morski, wodny śródlądowy, kolejowy, samochodowy oraz lotniczy. Coraz częściej złożone procesy transportowe odbywają się przy wykorzystaniu więcej niż jednej gałęzi transportu. Wówczas proces przemieszczania określa się mianem transportu intermodalnego. W gospodarce najczęściej wykorzystywany jest obecnie transport samochodowy. Dotyczy to nie tylko naszego kraju, ale i całej Europy. Prawie połowa przewozów obsługiwanych jest w ten właśnie sposób. Patrząc pod względem ilości ładunku i wielkości pokonywanych tras drugim pod względem wykorzystania w Europie rodzajem transportu jest transport morski. W dalszej kolejności wymienić należy również transport przesyłowy, a więc transport towarów za pomocą rurociągów oraz podobnych środków transportowych.

Dalej
Strona 2 z 212